يا علی گفتيم و عشق آغاز شد

يا اميرالمومنين روحی الفداک            آسمان را دفن کردی زير خاک ؟

آه را در دل نهان کردی چرا ؟              ماه را در گل نهان کردی چرا ؟

فدای تيغ عريان تو گردم کسی           آيا ز تو مظلوم تر بود ؟

---------------------------------------------------------------------

ای که هر دم دم ز حيدر می زنی        بريتيمان علی سر ميزنی ؟

بر يتيمان علی پرداختن                     بهتر از هفتاد مسجد ساختن

پروانه آبی ; ٦:٥۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/۸/۱