ضرب المثل

فيلش ياد هندوستان كرد، براي ويزا گرفت!

هر چه بگندد نمكش مي‌زنند، واي به روزي كه هر چه بگندد نمكش مي‌زنند!

چرا عاقل كند كاري كه باز آيد به كنعان غم مخور!

از خر شيطون اومد پايين سوار مترو شد!

پولاش از پارو بالا رفتند، ديگه برنگشتند!

كلاهش پس معركه بود، با عجله رفت برش داشت!

قوری ز قلم قلم ز قوری / تو عشق منی گوگوری مگوری !

يکی از بزرگان اهل تميز / از ترس زنش رفت زير ميز !

ميازار موری که دانه کش است / که شلوار زيرش بدون کش است !

تو کز محنت ديگران بی غمی / بخور جای من جان من شلغمی !

تو نيکی ميکن و در دجله انداز / خودم شيرجه ميرم درش ميارم !

ايميل فدايت شوم كه برايت نفرستادن!

مگه «فرمول» علف خرسه!

توبه گرگ، بي طمع نيست!

دست پيش رو مي‌گيره، كه دندون اسب پيشكشي رو نشمره!

موش تو سوراخ نمي‌رفت، دندون اسب پيشكشي رو مي‌شمره!

بايد دندون اسب پيشكشي زير نيم كاسه باشد!

ديوار موش داره، موش هم دندون اسب پيش‌كشي رو مي‌شمره!

ديگ به دندون اسب پيش‌كشي ميگه، شام و ناهار هيچي!

يه مو از دندون! اسب پيشكشي مي‌كنه، سراغ خونه كدخدا رو هم مي‌گيره!

آشپز كه دوتاشد، دندون اسب پيشكشي... (ديگه كم آوردم...!)

اين مطالب روی سايت قبلی جوک ايران بوده است.

پروانه آبی ; ٢:٥٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/٩/٧